Statut Izby

STATUT 

KROTOSZYŃSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

 

 

Przyjęty uchwałą nr 7/2015 dnia 4 listopada 2015 roku

 

przez uczestników drugiego zebrania założycielskiego.

 

 

 

 

I.   Nazwa, siedziba oraz obszar i zakres działania.

 

§ 1

 

1.     Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza , zwana w dalszych postanowieniach statutu „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców.

 

2.     Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie:

 

1)    ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2002 r.       Nr 112, poz. 979 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rzemiośle;

2)    ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców   (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o organizacjach pracodawców;

3)    ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.),  zwanej dalej ustawą o Trójstronnej Komisji;

4)    ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia;

5)    ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o systemie oświaty;

6)    ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

§ 2

 

1.               Izba nosi nazwę: Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza  z siedzibą w Krotoszynie.

 

    

§ 3

 

Izba prowadzi działalność na obszarze całego kraju oraz ma prawo reprezentować interesy środowiska rzemieślniczego za granicą.

 

§ 4

 

  1. Izba może być członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

 

  1. Izba może tworzyć oddziały, filie bądź przedstawicielstwa w kraju oraz poza jego granicami, a także uczestniczyć w spółkach handlowych, innych jednostkach organizacyjnych posiadających jak również nie posiadających osobowości prawnej oraz organizacjach gospodarczych    w kraju i zagranicą.

 

§ 5

 

1.        Podstawowym zadaniem Izby jest zapewnienie zrzeszonym członkom pomocy w realizacji zadań statutowych, udzielanie pomocy instruktażowej i doradczej, utrwalanie więzi środowiskowych, ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła, zrzeszonych przedsiębiorców i organizacji wobec: organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i związków zawodowych pracowników.

 

2.        Do statutowych celów i zadań Izby należy w szczególności:

 

1)    Zabieganie o wszechstronny rozwój środowiska rzemieślniczego

i przedsiębiorców oraz jego struktur organizacyjnych.

2)    Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji publicznej, związków zawodowych, urzędów  

 i innych instytucji.

3)    Inicjowanie  i  wspieranie  współpracy  rzemiosła  i zrzeszonych przedsiębiorców z innymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi.

4)    Organizowanie i wspieranie współpracy i wymiany gospodarczej rzemiosła i przedsiębiorców z zagranicą.

5)    Promocja rzemiosła i zrzeszonych przedsiębiorców w kraju i zagranicą.

6)    Organizowanie i uczestnictwo w targach, giełdach, kongresach, pokazach       i seminariach oraz misjach gospodarczych.

7)    Rozwijanie szeroko pojętej działalności marketingowej na rzecz rzemiosła, zrzeszonych przedsiębiorców i innych zrzeszonych organizacji.

8)    Uzyskiwanie informacji statystyczno-ekonomicznych i opracowanie na ich podstawie prognoz i programów.

9)    Inicjowanie i organizowanie wystaw, pokazów, konkursów, wzorcowni itp.

10)    Podejmowanie działań na rzecz doskonalenia: systemu podatkowego oraz    zasad ubezpieczeń społecznych.

11) Rozwijanie działań sprzyjających wdrażaniu w rzemiośle

      i przedsiębiorczości postępu technicznego i nowoczesnych technologii.

12) Propagowanie oświaty rzemieślniczej oraz dotyczącej przedsiębiorczości

      poprzez pokazy, konkursy i wystawy prac uczniowskich.

13) Otaczanie opieką uczniów rzemiosła i współdziałanie w tym zakresie

      z Kuratorium Oświaty, szkołami i organizacjami młodzieżowymi.

14) Stwarzanie warunków ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

zawodowych przez środowisko rzemieślnicze.

15) Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek niepublicznych oraz

     organizowanie kursów, seminariów i szkoleń.

16) Prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych: mistrzowskich, czeladniczych

      i sprawdzających.

17) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie biuletynów,

      informatorów, materiałów reklamowych oraz publikacji zawodowych.

18) Propagowanie problematyki środowiska rzemieślniczego oraz

     przedsiębiorców poprzez środki masowego przekazu.

19) Dbałość o ciągłość tradycji rzemieślniczych i integrację środowiska

      poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, świąt patronalnych,

     spotkań branżowych itp.

20) Wspieranie inicjatyw środowiska w zakresie rozwoju kultury, ochrony

      socjalnej i poprawy bezpieczeństwa pracy.

21) Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych i dobroczynnych.

22) Powoływanie rzeczoznawców spośród członków organizacji

      rzemieślniczych i wyznaczanie ich do wydawania opinii.

23) Rekomendowanie w imieniu środowiska kandydatów na funkcje

      przedstawicielskie do organów: władzy ustawodawczej, samorządu

      terytorialnego i innych organizacji społeczno-zawodowych.

24) Udzielanie pomocy członkom w spornych sprawach rynkowych.

25) Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń sądów cechowych.

26) Prowadzenie rejestru zrzeszonych członków.

27) Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

      z rynkiem pracy.

28) Wykonywanie innych celów zawodowych wynikających z zaistniałych

      potrzeb lub przepisów prawnych.

29) Działalność szkoleniowa, informacyjna oraz doradcza – w tym realizacja

      projektów w ramach programów unijnych - na rzecz rozwoju małych

      i średnich przedsiębiorstw, rozwoju regionalnego, rozwoju nowych

      technik oraz technologii, tworzenia nowych miejsc pracy,

      przeciwdziałania bezrobociu.

 

3.        Cele i zadania określone w § 5 ust. 1 i ust. 2 Izba realizuje prowadząc działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w szczególności poprzez prowadzenie następujących działalności:

 

        

 

 

 

 

1) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  niesklasyfikowane.

2) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

3) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

4) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

5) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

6) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.

7) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

8) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

9) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

10) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.

 

§ 6

 

1.        Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz opatrywania ich pieczęciami z godłem państwowym.

 

2.        Izba sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnianych przez rzemieślników mających siedzibę w granicach terytorialnych zasięgu Izby; Izba może powierzyć te zadania zrzeszonemu cechowi, właściwemu ze względu na siedzibę rzemieślnika zatrudniającego pracowników młodocianych w celu nauki zawodu.

 

 

 

 

II.              Członkowie - ich prawa i obowiązki.

 

§ 7

 

1. Członkami Izby mogą być:

1)    cechy rzemieślnicze,

2)    spółdzielnie rzemieślnicze,

3)    inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła,

4)    osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną

2. Postanowienia niniejszego rozdziału, dotyczące członkostwa osób fizycznych, stosuje się odpowiednio do wspólników spółek cywilnych.

 

§ 8

 

Członkowie mają prawo do:

 

1)    korzystania z pomocy, pośrednictwa, instruktażu, doradztwa oraz innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby,

2)    uczestniczenia poprzez swych delegatów w walnych zgromadzeniach oraz wyborach do organów statutowych Izby,

3)    zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach dotyczących działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

4)    uzyskiwania informacji o działalności i wynikach Izby,

5)    udziału - poprzez swych przedstawicieli - w obradach statutowych organów Izby podczas rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień w tym zakresie.

 

§ 9

 

Członkowie mają obowiązek:

 

1)    stosowania się do postanowień statutu Izby,

2)    przestrzegania i realizacji uchwał i postanowień organów statutowych Izby,

3)    przestrzegania zasad etyki zawodowej,

4)    dbania o godność zawodu,

5)    dbania o dobre imię Izby.

 

 

 

 

 

 

III.           Zasady przystępowania i ustania członkostwa w Izbie.

 

§ 10

 

1.  Organem statutowym uprawnionym do podejmowania decyzji o przyjęciu nowych członków jest Zarząd Izby.

 

2.  Warunkiem rozpatrzenia kandydatury jest złożenie przez zainteresowanego pisemnej deklaracji przystąpienia.

 

3.  Złożona deklaracja powinna być rozpatrzona przez Zarząd Izby najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej wpływu.

 

§ 11

 

1.               O decyzji przyjęcia lub odmowie przyjęcia na członka Izby powiadamia się zainteresowanego w ciągu 2-tygodni od daty jej podjęcia.

 

2.               Zawiadomienie o odmowie przyjęcia winno zawierać uzasadnienie.

 

3.               Od odmowy przyjęcia służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14-dni od daty jej doręczenia.

 

4.               Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nie później jednakże niż 1 rok od daty jego złożenia. 

 

§ 12

 

Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

1)    wystąpienia,

2)    wykreślenia,

3)    wykluczenia.

 

§ 13

 

Wystąpienie członka z Izby następuje w dniu złożenia pisemnego wypowiedzenia członkostwa.

  

§ 14

 

Wykreślenie członka następuje w przypadku :

 

1)    utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Izbie,

2)    stwierdzenia, że jego przyjęcie nastąpiło niezgodnie z postanowieniami § 7 i § 10 niniejszego statutu,

3)    nie utrzymywania więzi organizacyjnych z Izbą przez okres dłuższy niż 1 rok.

 

§ 15

 

1.               Zarząd wyklucza członka jedynie z ważnych przyczyn, dotyczy to                 w szczególności sytuacji, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest     z postanowieniami statutu Izby lub zasadami współżycia społecznego.

 

2.               Za ważną przyczynę do wykluczenia uznaje się uporczywe nie wykonywanie podstawowych obowiązków, w tym także nie opłacanie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz naruszenie etyki zawodowej lub działanie na szkodę środowiska.

 

§ 16

 

1.               Wykreślenie, względnie wykluczenie z rejestru członków Izby następuje mocą uchwały Zarządu.

 

2.               Wykreślenie czy też wykluczenie powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu przyczyny uzasadniającej podjęcie takiej decyzji przez Zarząd Izby.

 

3.               Zarząd Izby przed podjęciem uchwały o wykreśleniu, względnie wykluczeniu winien wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego.

 

§ 17

 

1.               O wykreśleniu lub wykluczeniu Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14-dni od daty podjęcia takiej decyzji. Powiadomienie winno zawierać uzasadnienie podjętej przez Zarząd decyzji oraz pouczenie o trybie odwołania się od niej.

 

2.               Decyzja w sprawie wykreślenia, względnie wykluczenia wywiera skutki prawne  z chwilą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 1.

 

3.               Podmiotom, z którymi rozwiązano członkostwo przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w § 38 niniejszego statutu.

 

4.               Podmiot wykreślony względnie wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania oraz składać w tym zakresie wyjaśnienia.

 

5.               O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się podmiotu zainteresowany powinien być powiadomiony zgodnie z § 23 niniejszego statutu.

 

6.               W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Izbie.

 

IV.          Organy Izby.

§ 18

1.               Organami Izby są:

1)    Walne Zgromadzenie,

2)    Zarząd,

3)    Komisja Rewizyjna,

 

2.               Organy Izby są uprawnione do podejmowania czynności w zakresie ich kompetencji określonych w statucie i regulaminach.

 

3.               Można być wybranym tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 pkt 2 - 4.

 

4.               Delegat, kandydujący do któregoś z organów Izby, winien legitymować się co najmniej 3 letnim stażem w strukturach rzemiosła.

 

5.               Wybory do organów Izby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4 odbywają się             w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.  

 

6.               Odwołanie członków tychże organów następuje w sposób podany powyżej.

7.               Warunkiem wyboru i odwołania członka każdego organu wymienionego w ust. 1 pkt 2 - 4 jest uzyskanie przez niego ponad 50% głosów (co najmniej 50% + 1 głos).

 

8.               Przy obliczaniu, wymaganej dla podjęcia przez organ Izby uchwały, ilości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 

§ 19

 

Członkowie organów statutowych Izby w związku z zajmowanym stanowiskiem ponoszą odpowiedzialność materialną wobec Izby, za czyny, przez które Izba poniosła szkodę.

V. Walne Zgromadzenie.

 

§ 20

 

1.               Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem statutowym Izby.

 

2.               W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci reprezentujący Członków Izby.

 

3.               Każdej jednostce organizacyjnej określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, będącej członkiem Izby, przysługuje prawo wydelegowania 3 swoich przedstawicieli  (delegatów) na Walne Zgromadzenie Izby.

 

4.               Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście.

 

5.               W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą, z głosem doradczym, zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele: organów administracji państwowej  i instytucji samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych.   

 

§ 21

 

Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należą:

1)    Uchwalanie Statutu Izby, jego zmian oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej .

2)    Wybór i odwołanie Prezesa Izby - jako Prezesa Zarządu Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3)    Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej.

4)    Udzielanie absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu.

5)    Uchwalanie wysokości składek członkowskich na rzecz Izby.

6)    Wytyczanie kierunków działania i rozwoju Izby.

7)    Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i jej statutowych organów.

8)    Upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek do określonej wysokości oraz zbycia nieruchomości stanowiących własność Izby, jak także nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Izby, jak także udziału  w nieruchomości będącej własnością względnie w użytkowaniu wieczystym Izby.

9)    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Izby.

10)    Nadawanie tytułów honorowych: Prezesa Izby i Członka Zarządu.

11)    Podjęcie uchwały o postawieniu Izby w stan likwidacji.

 

 

 

 

§ 22

 

1.               Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest 1 raz  w roku, najpóźniej w ciągu 6-miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

 

2.               Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybiera się organy statutowe Izby, odbywa się raz na 5 lat.

 

3.               Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek 1/2 ogólnej liczby zrzeszonych członków lub z inicjatywy Zarządu.

 

4.               Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi być złożone na piśmie z podaniem przyczyny i celu jego zwołania.

 

5.               W przypadku wskazanym w ust. 3 Nadzwyczajne Zgromadzenie winno się odbywać w ciągu 3-miesięcy od daty złożenia wniosku.

 

6.               Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Izby lub w jego zastępstwie Zastępca Prezesa Zarządu.

 

§ 23

 

1.               Walne Zgromadzenie zwołuje osoba wskazana w § 22 ust. 6 Statutu Izby za pomocą listów poleconych  wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego  zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

 

2.               W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz proponowany porządek obrad.

 

3.               W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy również zamieścić informację o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu:

1)    zamknięcia obrachunkowego za rok ubiegły,

2)    sprawozdania Zarządu Izby,

3)    projektów podstawowych uchwał,

4)    protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia,

5)    raportu o stanie Izby Rzemieślniczej.

 

4.               Uprawnieni do zwoływania Walnego Zgromadzenia członkowie żądać mogą zamieszczenia w porządku obrad określonych spraw, jeżeli wystąpili z tym żądaniem nie później niż 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

 

5.               Walne Zgromadzenie może, uchwałą 2/3 głosów, uzupełnić porządek obrad o sprawy szczególnie ważne dla środowiska rzemieślniczego.

 

§ 24

 

1.               Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Izby lub jego Zastępca.

 

2.               Walne Zgromadzenie wybiera spośród delegatów prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

 

3.               Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa jego regulamin.

 

4.               Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie jeśli uczestniczy w nim co najmniej 50% uprawnionych.

    Warunek ten nie obowiązuje w przypadku drugiego terminu.

 

5.               Uchwały na Walnym Zgromadzeniu podejmowane mogą być wyłącznie w ramach objętych porządkiem obrad.

 

6.               Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - chyba, że regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

 

7.               Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz obrad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Zarząd.

 

§ 25

 

1.               Zarząd Izby w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami jest najwyższym organem statutowym Izby Rzemieślniczej.

 

2.               Zarząd kieruje działalnością Izby i organizuje wykonanie jej zadań przez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych w statucie do właściwości innych organów. 

 

3.               W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Izby oraz zaproszeni Goście.

 

§ 26

 

Zarząd składa się z osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Liczba  członków Zarządu ustala się na jedną osobę z każdej organizacji zrzeszonej w Izbie. 

 

§ 27

 

Do zakresu działania Zarządu Izby należy, w szczególności:

 

1)    Kierowanie działalnością Izby i podejmowanie decyzji w zakresie realizacji przez Izbę jej statutowych zadań.

 

2)    Reprezentowanie Izby na zewnątrz.

 

3)    Przyjmowanie oraz wykluczanie i wykreślanie członków Izby.

 

4)    Opracowywanie oraz zatwierdzanie regulaminu prac Zarządu.

 

5)    Powoływanie komisji egzaminacyjnych oraz innych w zależności od potrzeb.

 

6)    Powoływanie w miarę potrzeby innych komisji opiniodawczo – doradczych o charakterze stałym lub doraźnym.

 

7)    Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Izby z innych organizacji.

 

8)    Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Izby.

 

9)    Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Izby.

 

10)    Uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych

          w Izbie.

 

11)    Przedstawienie strategii Izby na Walnym Zgromadzeniu.

 

 

12)    Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 28

 

1.               Kadencja Prezesa Izby i Zarządu trwa 5 lat.

 

2.               Przed upływem kadencji Prezes Izby i pozostali członkowie Zarządu mogą być odwoływani przez organ, który ich wybrał z zachowaniem zasad, o których mowa w § 18 ust. 6, 7 i 8.

 

3.               Członkowie Zarządu tracą mandat także w przypadku:

1)    złożenia rezygnacji,

2)    utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

3)    utraty członkostwa w organizacji rzemieślniczej,

4)    utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której jest przedstawicielem,

5)    cofnięcia delegacji przez podmiot rekomendujący.

 

4.               Na podstawie uchwały Zarządu członek może zostać zawieszony w czynnościach do najbliższego Walnego Zgromadzenia - dotyczy to przypadków uporczywego nie wywiązywania się przez członka Zarządu ze swych obowiązków lub ich rażącego naruszania.

 

 

§ 29

 

1.               Pracą Zarządu kieruje Prezes Izby.

 

2.               Szczegółowy podział czynności i tryb pracy Zarządu określa regulamin.

 

3.               Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Izby, a w razie jego nieobecności Zastępca Prezesa Izby.

 

4.               Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.

 

5.               Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu.  W razie równości ilości głosów przeważa głos przewodniczącego.

 

 

§ 30

 

1.               Izbę na zewnątrz reprezentują: Prezes Izby i Zastępca Prezesa.

 

2.               Oświadczenie woli (w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych) w imieniu Izby składają Prezes Izby i Zastępca Prezesa.

3.               Zarząd może udzielić Dyrektorowi lub innym osobom pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach należących do jego kompetencji, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju  lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

 

VII. Komisja Rewizyjna.

 

§ 31

 

1.               Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członka Komisji.

2.               Komisja Rewizyjna  składa się z osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

3.               Komisja wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego.

4.               Komisja działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.

5.               Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i wygasa z chwilą wyboru nowych członków. 

6.               Członkowie Komisji Rewizyjnej, po upływie kadencji sprawują swe mandaty aż do wyboru nowych Członków.

 

§ 32

 

Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 

1)    Kontrola realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia.

2)    Kontrola uchwał podjętych przez Zarząd.

3)    Kontrola działalności Izby, a w szczególności:

a)  okresowe badania dokumentów finansowych i badanie bilansów rocznych,

b) dokonywanie okresowych kontroli wykonywania przez Izbę jej statutowych zadań,

c)  kontrola sposobu załatwiania przez Izbę wniosków i postulatów zrzeszonych członków,

d) ocena współpracy zrzeszonych członków z Izbą,

e)  badanie rzetelności płacenia składek członkowskich,

f)  wnioskowanie do Zarządu o wykluczenie jednostki organizacyjnej                       z członkostwa w Izbie w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przez nią obowiązków statutowych.

4)    Składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

5)    Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku w sprawie absolutorium

     dla Prezesa Izby i członków Zarząd.

 

§ 33

 

1.               Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

 

2.               Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz               w kwartale.

 

3.               Decyzje w Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.                        Do ważności decyzji podejmowanych przez Komisję wymagana jest obecność co najmniej 50% członków, w tym  Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

 

4.               W celu dokonania czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna może powoływać zespoły kontrolne. 

 

§ 34

 

1.               Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich wyjaśnień.

 

2.               Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokoły i wraz z wnioskami przedkłada je Zarządowi.

    Z realizacji wniosków pokontrolnych Zarząd Izby zobowiązany jest złożyć     

    sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu.

 

 

VIII. Postępowanie odwoławcze.

 

§ 35

 

1.               Od uchwał Zarządu Izby członkom, których uchwały te dotyczą służy w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem organu, który tą uchwałę podjął. Odwołanie w tej samej sprawie przysługuje zainteresowanemu tylko do jednej instancji.

 

2.               Termin wniesienia odwołania od uchwały wynosi 1 miesiąc od daty otrzymania przez zainteresowanego zawiadomienia o uchwale.

 

3.               Odwołanie od uchwały winno zawierać uzasadnienie.

 

4.               Izba obowiązana jest doręczyć odwołującemu się odpis uchwały organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.

 

IX. Gospodarka Finansowa.

 

§ 36

 

Koszty statutowej działalności Izby pokrywane są z:

1)    składek członkowskich,

2)    wpływów z działalności Izby,

3)    dobrowolnych wpłat członków, przedsiębiorców oraz innych osób fizycznych i prawnych,

4)    oprocentowanych wkładów bankowych,

5)    udziałów w zyskach spółek, związków zawodowych oraz innych podmiotów gospodarczych, do których Izba należy,

6)    dotacji, darowizn oraz zapisów,

7)    innych wpływów.

 

§ 37

 

1.               Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o zatwierdzone uchwałą Zarządu plany finansowe.

 

2.               Zasady opracowywania planów finansowych i prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdań finansowych regulują obowiązujące w tym zakresie przepisy o gospodarce finansowej.

 

3.               Zasady i tryb wynagradzania pracowników Izby ustalane są w oparciu                      o uchwalony przez Zarząd Izby zakładowy system wynagradzania.

 

4.               Cały dochód Izby (zysk netto) osiągnięty przez Izbę przeznaczany jest na cele statutowe Izby.

 

X. Zmiany Statutu.

 

§ 38

 

1.               Zmiany Statutu Izby Rzemieślniczej mogą być dokonywane mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.

 

2.                Wszelkie zmiany Statutu podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

XI. Likwidacja Izby.

 

§ 39

 

1.               Izba Rzemieślnicza przechodzi w stan likwidacji na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów.

 

2.               Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, ustanawia likwidatora i wskazuje inną organizację rzemiosła, która przejmie majątek likwidowanej Izby.     

 

 

 

 

 

 

Jednolity tekst  przyjęty przez uczestników drugiego zebrania założycielskiego , uchwałą nr 7/2015 z dnia  4 listopada  2015 r.

 

Komitet założycielski:

1/ Adam Sowiński – Starszy Cechu Stolarzy,   Cieśli i Tapicerów.....................................

2/ Ryszard Kostka – Starszy Cechu Mechaników i Ślusarzy.............................................

3/ Marek Duczmal – Sekretarz Cechu Rzemiosł Różnych.................................................

4/Jakub Czwojda – Sekretarz Cechu Cukierników i Piekarzy............................................

5/ Eugeniusz Grześkowiak – Starszy Cechu Budowlanego..................................